Magie

Magie

Lexikon magických pojmů

Akáša:
Bývá někdy nazývána pátým živlem. Je to všudy přítomná síla prostupující celý vesmír, energie, ze které vznikly živly.

Amulet:
Je magický předmět, který Tě před něčím chrání (smůlou, kletbami, černou magií apod.).

Astrál:
Klíčový pojem okultismu, vyjadřuje v pozemském světě termín, který označuje skrytou dimenzi světa. V astrálu se preformuje, uchovává, ale taky odráží všechno psychofyzické dění pozemského světa.

Astrální kronika života:
Život lidí a jejich přání (psychofyzických forem) se promítá do astrálu a tvoří zde pověstnou "astrální kroniku života," z níž nadané osoby umí číst minulost, přítomnost i budoucnost.

Astrální projekce:
Oddělení vědomí od hmotného těla a jeho libovolné přemísťování.

Athame:
Magický nůž - v mnoha případech zastupuje kouzelnou hůlku, při svěcení se na něj nožem Burinem ryje symbol nebo znak majitel - toho, kdo bude Athame využívat pro magické účely a rituály.

Boleen:
Srp na bylinky, nepoužívá se na nic jiného!

Burin:
Rytecký nůž - rydlo, které se používá k vyznačení nápisů, symbolů, okultního znaku na magické předměty (svíce, magické nástroje apod.)

Caduceus:
Též Merkurova nebo Hermova hůl. Symbol, který tvoří dva hadi obtáčející hůl směrem vzhůru. Znamená jednotu protikladů a plodnost. Tvořivost vyplývá z rozporů a vede k jednotě (rovnováze).

Čarodějnice:
Ta, která praktikuje magii (obvykle přírodní), tedy čarování. Může být dobrá nebo zlá. Někdy se dobrým říká čarodějka (praktikuje "bílou" magii) a zlým čarodějnice (praktikuje "černou" magii). Toto rozlišení, ale není opodstatněné, znám hodně dobrých čarodějnic. . . Analogicky to platí i pro čaroděje.

Čarování:
Rituální praktiky čarodějnic. Jedná se o magii a to především o tu, která využívá osobní energii ve spojení s energií země. Viz také Kouzlo.

Démon:
Slovo pochází původně z řečtiny a znamená osud. Démoni jsou bytosti nadané určitými schopnosti. Ztotožnění se s "zlými silami" došlo později až v katolické teologii. Ve středověku vnikla celá nauka - démonologie. Byli to různí nejen padlí andělé, ďáblovi pomocníci, ale i démoni živlů, duše zemřelých lidí, strážní andělé (opravdu sem patří).

Divinace:
Magické umění spočívající v odhalování neznáma prostřednictvím interpretace zdánlivě nahodilých úkazů a symbolů. Používají se k tomu například mraky, plameny, Tarotové karty apod.

Druid:
Slovo je odvozeno z keltštiny a znamená "velmi učený". Druidové byli keltští kněží, přestavitelé velmi starého a vysoce esoterního náboženského kultu. Druidové uctívali mužské a ženské náboženství (Velkého Otce a Velkou Matku). Posvátnými rostlinami druidů jsou dub a jmelí.

Egregor:
Je astrální reprezentace kolektivní mysli a funguje jako více či méně silná astrální bytost... Je odrazem toho, co je společné lidským myslím, vyjadřuje zvláštní astrální útvar, který je vytvářený skupinovými představami, ideami, pocity. Jako bytost se egregor udržuje tím, že je nasycován vírou, imaginací, činy, které mají vztah k obsahu, především je sycen mocnými kulty či rituály.

Elementál:
Vývojově nižší druh astrálních bytostí, takzvané larvy. Paracelsus prohlásil, že je plodí především prolitá krev a semeno, ale mohou to být i indukované útvary individuálními hnutími lidské mysli (energetický program černého mága, čili černokněžníka).

Elementár:
Duchové, přírodní duchové, duchové živlů. Jsou to bytosti tvořené jedním živlem. Máme 4 skupiny:
Gnómové, skřítkové - duchové země.
Salamandři - duchové ohně.
Sylfové (lesní duchové), Elfové, víly - duchové vzduchu.
Undiny, nymfy, rusalky - duchové vody.

Filipojakubská noc:
Jinak také zvaná Valpuržina noc, která trvá z 30. dubna na 1. května známá jako noc čarodějnic. O této noci se shromažďují čarodějnice a čarodějové na sabatu. Noc je mimořádně příznivá pro navazování kontaktů s démonickými silami. O půlnoci rozkvétá v hlubokých lesích "zlaté kapradí", které mimo jiné propůjčuje schopnost jasnozření a také otevírá cestu k pokladu.

Grimoár:
Název pro čarodějnou knihu, resp. magickou knihu, která podává návody k magické praxi. Jsou zde návody od předpisů ke zhotovování magických přípravků pro léčení až po předpisy pro vyvolávání duchů.

Grounding:
Spojení se zemí. Proces dočasného vypnutí "jasnozřivosti" a přeorientování vědomí na hmotný svět.

Hierofant:
Označení osoby s nejvyšším stupněm zasvěcení, obvykle velekněze příslušeného kultu. Termín je z řečtiny a znamená někoho, " kdo osvětluje posvátné věci".

I - Ting:
Kniha proměn, jedno z nejvýznamnějších děl čínského esoterismu. Je to kniha, která se používá k věštění. Kniha obsahuje 64 hexagramů, které činí věštbu. Hexagram (6 čar vodorovně nad sebou) se skládá ze 2 trigramů. Trigram získáme pomocí házení 3 mincí nebo pomocí byliny řebříčku.

Kletba:
Vědomé nasměrování negativní energie (přání) na nějakou osobu, místo nebo věc. Forma magického útoku.

Kouzlo:
Magický rituál zahrnující mluvená slova a vizualizaci. Viz také zaříkání.

Lektvar:
Kouzelný nápoj připravený obvykle z bylinek, vody a zaříkání nebo zaklínadla.

Magie:
Přesun přírodních energií (jako např. osobní energie) za účelem dosažení nějaké změny. Magie je praxí, při které tuto energii probudíme a akumulujeme. Prostřednictvím slov a vizualizace jí dáme cíl a poté uvolníme, aby splnila to, co potřebujeme.

Ma Kheru:
Bylo pojímáno jako nesmírně uznávaný stav bytí ve starém Egyptě. Překlad slova je Slovo Pravdy. Principem je, že každé vyřčené slovo se stane skutečností, pravdou. Nejznámější příklad Ma Kheru je v Bibli; Bůh řekl: " Budiž světlo" a bylo... slovo se stalo pravdou.

Očarování:
viz Uhranutí

Pentagram:
Pěticípá hvězda tvořená tak, aby jeden z hrotů směřoval směrem vzhůru (rozpažený a rozkročený člověk). V magii se používá k ochraně už přinejmenším 2000 let. Pentagram je amulet. Někdy je považován za symbol satanismu. Satanisti ho obracejí špičkou dolů a mění ho tím na talisman ( hlava kozla).

Pentakl:
pomůcka magie sestávajcí se z kotouče, na němž je znázorněna pěticípá hvězda (pentagram).

Rituál:
Obřad, určitá forma pohybu, manipulace s předměty nebo vnitřních pochodů s cílem dosáhnout určitých konkrétních výsledků.

Talisman:
Je magický předmět, který Ti něco přináší (štěstí, peníze apod.).

Uhranutí:
Základní akt černé magie. Je buď projekcí lásky nebo častěji nenávisti. Očarování (uhranutí) je způsob, jakým se magicky realizuje vztah lásky nebo nenávisti, protože nemohl být realizován přirozenou cestou. Je to forma nižší kletby.

Vizualizace:
Proces vytváření vnitřních obrazů a představ. Vizualizace se využívá k nasměrování osobní energie a jiných forem energie k různým účelům.

Wicca:
Současné polyteistické (uznává více bohů než jednoho, lépe řečeno Boha a Bohyni) se spirituálními kořeny v nejranějších projevech úcty k přírodě jakožto materializaci božského principu.

Zaklínadlo:
Magický rituál sloužící k přivolání, poutání, odesílání, případně zahánění astrálních bytostí a živlů.
1. zaklínáním světem elementárním (živly, věcmi, bylinami, zvířaty)
2. zaklínáním světem duchovním a božským (svátostmi, božími jmény, démony)

Zaříkání:
V podstatě je to kouzlo. Slova pronášená při výrobě magického předmětu, lektvaru, léčení nemocí apod. V tomto případě nedochází k dovolávání se jiných bytostí nebo živlů

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.